n_fidelawarya_shfan_shfan_1

      
አርእስት፤ፊደልና፡ፊደላዋሪያ፥የልጆች፡አፍ፡መፍቻ። 

ደራሲ፤ኪዳነ፡ወልድ፡ክፍሌ።(አለቃ)

ርእስ፤1ኛ፡ደረጃ፥የግእዝና፡ያማርኛ፡ንባብና፡ጽሕፈት፡መማሪያ፥ለልጅና፡ላዋቂ።

ኅትመት፤አርቲስቲክ፡ማተሚያ፡ቤት፥ዐዲስ፡አበባ፥1941፡ዓ.ም.፤32፡ገጽ።

አርትዖት፤

  • ፊደል፡ይጠነቅቃል፤
  • አገባብ፡ይጠነቅቃል፤
  • ትርጕም፡ይጠነቅቃል።
     

http://www.gzamargna.net