ግእዝ ዐማር ኛ

ዋዜማ፡ሥርዐት

ቅጂ

ዜና

ግስ

ስሌት

ግእዝ-ዐማርኛ

ቀለም፡ቀንድ

ዋዜማ፡ሥርዐት•Wazéma System•Wazéma Système

ኢትዮጵያዊ፡የማስሊያ፡መጻፊያ፡ሥርዐት•Ethiopian Computer Writing System•système d'écriture informatique éthiopien

መሥመረኛ፡መመሪያ•online manual•manuel en-ligne (PDF)

Wazéma System•Wazéma Système

ግስ

ዘር

ሟያ

English

Français

አገባብ

(ግ.1፥ገብአ)

የሥርዐት፡ደንብ።

syntax

syntaxe

አግባብ

(ግ.፥ገብአ)

የሐሳብ፥የሒሳብ፡ተገቢነት፥

logic

logique

አውታር

(ግ.፡ወተረ)

የወትር፣የሐብል፡ፍግርግር፥ትት፟።

network

réseau

አኺዶ

(ግ.፥ኬደ)

የእለቄጥሯዊ፡ልቅ፟ም፡ስሌት።

processing

traitement

አላድ

(ግ.፥አለደ)

የተለቀመ፥የተሰበሰበ፥የተገነዘበ፡የመረጃ፡ቅንጣት።

data

données

እለቄጥሩ

(ግ.፥ቅጥራን)

ረቂቅ፡ተፈጥሯዊ፡የብርሃን፡ኀይል፡ሕዋስ።

electron

électron

እለቄጥሩኛ

(ቅጥራን)

የእለቄጥሩ፡ጥናትና፡ሟያ፡መስክ።

electronics

électronique

እለቄጥሯዊ

(ግ.፥ቅጥራን)

የእለቄጥሩ።

electronic

électronique

እለቄጥሯዊ፡ጦማር

  

እለቄጥሯዊ፡መልእክት፡መላ፟ላኪያ፡ዘዴ።

e-mail

courriel

አቀጻጽ

(ግ.፥ቀጽዐ)

የሰነድ፡ቅጽ፡ዐይነት፡(ም.፥.txt፥.html፥.pdf፥...)

format

format

አስሊ

(ዐማ.፥አሰላ)

የስሌት፡ባለሟያ።

computer professional

informaticien

አሰላ

(ዐማ.)

 â€¢áŠ á‰ áŒ€á¥áŠ á‹˜áŒ‹áŒ€á¥áŠ á‹°áˆ«áŒ€á¥áŠ áˆ³áˆ˜áˆ¨á¥áŠ¨á‹ˆáŠá¥áŠ á‰€áŠ“፥አቀለጠፈ።(ደ.ተ.ወ.፥1173)

 â€¢áˆ’ሳብ፡ዐሰበ፥ስሌት፡አደረገ፥ቈጠረ፡ባሳብና፡በቃል።(ደ.ተ.ወ.፥1173)

To compute

  

ቢጋር

(ግ.፥በገረ)

 â€¢áˆ›áŠ•áŠ›á‹áˆá¡áˆ¥á‹•áˆá¢

 â€¢áŠ•á‹µáá¢

ʉۢgraphic

ʉۢsketch

ʉۢgraphique

ʉۢcroquis

ባለ64-ኹለትዮ፡ንምራ፡ማስሊያ

  

የዘመናዊ፡ማስሊያ፡እለቄጥሯዊ፡ዐቅምን፡መለኪያ።

64-bit computer

ordinateur 64-bit

ግብረት

(ግ.፥ገብረ)

ሥራ፥አሠራር።

operation

opération

ገላፊ

(ግ.፥ገለፈ)

ቅርጸት፡ቀራጭ።

typographer

typographe

ግልፎ

(ግ.፥ገለፈ)

የፊደልና፡የምልክት፡ዅሉ፡ቅርጽ።

glyph

glyphe

ግቱት

(ግ.፥ገተተ)

ዕላቂ፥ውዳቂ፥ውራጅ፥አሮጌ፡ዕቃ።

obsolescent

obsolescent

ደምላይ

(ዐማ.፥ደመለለ)

ጠቅላይ፡ቍጥር፥1፥2፥3፥...

integer

entier

ድር-ገጽ

(ዐማ.፥አደራ፟)

እለቄጥሯዊ፡የመርበብት፡(ኢንተርኔት)፡ገጽ።

web-page

page-toile

ድስቅን

(ጽ.፥ዲስኮስ)

እለቄጥሯዊ፡ምልክትን፡ወይም፡ልቅ፟ምን፡መመዝገቢያ፡ጻሕል፡ወይም፡'ዲስክ'።

disk

disque

ዝልጕስ

(ግ.፥ዘልገሰ)

 â€¢á‹¨á‰°á‰ áˆ‹áˆ¸á¡á‹¨áˆ›áˆµáˆŠá‹«á¡áˆ°áŠá‹µá¢

 â€¢á‹«áˆá‰³áˆ¨áˆ˜á¥áˆµáˆ•á‰°á‰µá¡á‹«áˆˆá‰ á‰µá¡áˆ›áŠ•áŠ›á‹áˆá¡áˆ°áŠá‹µá¢

ʉۢcorrupted (file)

ʉۢerroneous

ʉۢcorrompu (fichier)

 â€¢erroné

ዝራር፡(ብ.፡አዝራር)

(ግ.፥ዘረረ)

በመጠቈሚያ፡የሚጠቈም፡መሳተፊያ።

button

bouton

ሐብል

(ግ.፥ሐብለ)

እለቄጥሯዊ፡ኀይልም፡ኾነ፡ምልክት፡የሚተላለፍበት፡ገመድ፥ወይም፡ሽቦ።

cable

cable

ሑሰት

(ግ.፥ሖሰ)

ተንቀሳቃሽ፡ርእየት።

animation

animation

ኅርመት

(ግ.፥ኀረወ፥ኀረመ)

ማንኛውም፡የተቀመረ፡ምልክት።

character

caractère

ጦማር

(ግ.፥ጠዊም)

መልክት፡ማስተላለፊያ፡ዘዴ።

mail

courrier

ኪሎ

(ግ.፥ከለየ)

የመለኪያ፡መጠን።

kilo

kilo

ኪነ-እለቄጥሩ

(ቅጥራን)

የእለቄጥሩ፡ጥናትና፡ሟያ፡መስክ።

electronics

électronique

ኪነት

(ግ.፥ኬነ)

የኪን፡አፈጻጸም፡ወይም፡ተግባር።

technology

technologie

ኪን

(ግ.፥ኬነ)

ጥበብ፥ብልኀት፥ርቀ፟ት።

technique

technique

ክለሳ

(ዐማ.፥ከለሰ)

የማንኛውም፡ብጀታ፡የዙር፡መታወቂያ።

version

version

ክርታስ

(ግ.፥ከረተ፥ቀረፀ)

የማስሊያ፡መሳተፊያ፡እለቄጥሯዊ፡ሕዋስ፡የተበየደበት፡አነስተኛ፡ጠርብ።

card

carte

ኹለትዮ

(ግ.፥ከልአ)

ኹለትነት፡ያለው፡ውስጠ፡ብዙ።

binary

binaire

ኹለትዮ፡ንምራ

  

የኹለት-ቤት፡ቍጥር፡(0፥1)

binary digit

chiffre binaire

ልክፍት

(ግ.፥ለከፈ)

የመሳ፟ሊያ፡"ደዌ"፥ካንዱ፡ማስሊያ፡ወደ፡ሌላው፡በእለቄጥሯዊ፡መንገድ፡ተላልፎ፡መዝገብ፡የሚያዘለጕስ፡ወይም፡የሚያጠፋ።

virus

virus

ለቀማ

(ዐማ.፥ለቀመ)

ልቅ፟ምን፡የመልቀም፣የመክተት፣ የማከማቸ፡ሥራ።

data input

saisie de données

ልቅ፟ም

(ዐማ.፥ለቀመ)

የተለቀመ፥የተገኘ፡ማንኛውም፡ዝግ፟ብ።

data

données

ላዛጋ

(ዐማ.፥ላዘገ)

እንደ፡'ላስቲክ'፡የሚሳብ፡የሚጐተት፡የሚዝለገለግ።

elastic

élastique

ልዝብ፡ድስቅን

(ዐማ.፥ለዘበ)

እለቄጥሯዊ፡ምልክትን፡መመዝገቢያ፡አነስተኛ፡ጻሕል፡ወይም፡'ፍሎፒ፡ዲስክ'።

floppy disk

disquette

መገናኛ

(ዐማ.፥ገነኘ)

አንድ፡ድር-ገጽ፡ከሌላው፡ጋራ፡የሚገናኝበት፡ያድራሻ፡ምልክት።

link

lien

መገ፟ኛ

(ዐማ.፥ገነኘ)

የመርበብት፡ስፍራ፥መርበቢያ።

site

site

መግበር

(ግ.፥ገብረ)

ለስሌት፡የሚያገለግል፡መሳ፟ሊያ።

tool

outil

መጐብኛ

(ዐማ.፥ጐበኘ)

የመርበብት፡መገኛዎችን፡የሚጐበኙበት፡እንደ፡Internet፡Explorer፡ያለ፡መግበር።

browser

navigateur

መጐፍጨር

(ዐማ.፥ጐፈጨረ)

የማስሊያን፡ወይም፡የመሳ፟ሊያን፡ኺደት፡መጫር፥ማስነሣት።

ʉۢto trigger

ʉۢto start

 â€¢déclencher

 â€¢démarrer

መጠንቀያ

(ዐማ.፥ጠነቀለ)

የቀለምን፡ዐይነት፡መለያ፥ቈንጥሮ፡መውሰጃ፡ቈሰቈስ።

eye dropper tool

  

መጠቈሚያ

(ዐማ.፥ጠቈመ)

በማሳያ፡ላይ፡የሚታይን፡ተጠቋሚ፡ለይቶ፡መጠቈሚያ፡የማስሊያ፡ሕዋስ።

pointing device

outil de pointage

መከየድ

(ግ.፥ኬደ)

በተለየ፡ምግባር፡የሚንቀሳቀስ፡ማስሊያ።

platform

plateforme

መከርተስ

(ግ.፥ከረተ፥ቀረፀ)

ክርታስ፡ላይ፡ምሕዋሮችን፡ማተም።

to print (circuits on a circuit board)

imprimer (des circuits sur un support)

መምሪያ

(ግ.፥መርሐ)

የማስሊያን፡ሕዋሳት፡መምሪያ፡መሳ፟ሊያ።

driver

pilote

መነመሪያ

(ግ.፥ነመረ)

ጽሑፍንም፡ኾነ፡ቢጋርን፥በእለቄጥሯዊ፡የሥዕል፡ቅጽ፡መመዝገቢያ፡መሣሪያ።

scanner

numériseur

መነመር

(ግ.፥ነመረ)

ምልክትን፡በእለቄጥሯዊ፡ቅጽ፡መዘገበ።

ʉۢto digitise

ʉۢto scan

numériser

መንሻረር

(ዐማ.፥ተንሻረረ)

ካንዱ፡ድር-ገጽ፡ወደ፡ሌላው፡በቅጽበት፡መዘዋወር፥መንሻለል።

ʉۢto surf

ʉۢto slide

ʉۢ'surfer'

ʉۢ'glisser'

መሠን፟ይ

(ግ.፥ሠነየ)

ሰናጭ፥አስጊያጭ፥አሳማሪ።

artist

artiste

መሣሪያ

(ግ.፥ሠርዐ)

ማንኛውም፡የስሌት፡መኪናም፡ኾነ፡ቈሰቈስ።

hardware

matériel

መፍቻ

(ግ.፥ፈትሐ)

ኅርመታዊ፡ወይም፡ትእዛዛዊ፡ምልክትን፡በእለቄጥሯዊ፡ምልክት፡ፈቶ፟፡ለማስሊያ፡የሚያስተላልፍ፡የመፍቻ-ገበታ፡አባል።

key

clé, touche

መፍቻ-ገበታ

(ግ.፥ፈትሐ)

መፍቻዎች፡የተሰተሩበት፡ገበታ፡ወይም፡ሰደቃ፤የማስሊያ፡ሕዋስ።

keyboard

clavier

መጻፊያ/ምጽሓፍ

(ግ.፥ጸሐፈ)

ጽሑፍን፡ጽፎ፡ማሰናጃ፡መግበር።

word processor

traitement de texte

መቀጭቀጭ

(ዐማ.፥ቀጨቀጨ)

በመጠቈሚያ፡ኹለት፡ጊዜ፡ቀጭ፡ማድረግ።

to double-click

cliquer deux fois

መቀመሪያ

(ግ.፥ቀመረ)

የቅመራ፡ቋንቋና፡መሳ፟ሊያው፡ራሱ።

ʉۢprogramming language

ʉۢprogramming system

ʉۢlangage de programmation

 â€¢système de programmation

መቀመር

(ግ.፥ቀመረ)

 â€¢á‰ á‰€áˆ˜áˆ­á¡á‰áŒ¥áˆ­á¡áˆ˜áˆ˜á‹°á‰¥áŠ“፡ማዘጋጀት

 â€¢áˆµáˆŒá‰µáŠ•á¡á‰ áˆ›áˆµáˆŠá‹«á¡áˆˆáˆ›áŠ«áŠ¼á‹µá¡á‰ áˆšá‹«áˆµá‰½áˆá¡á‰ á‰€áˆ˜áˆ­á¡áˆ˜áˆáŠ­á¡áˆ˜á‰°áˆ­áŒáˆá¢

ʉۢto program

ʉۢto code

ʉۢprogrammer

ʉۢcoder

መቈጣጠሪያ፡ሰሌዳ

  (ዐማ.፥ቈጠረ)

የማስሊያን፡ችሎታና፡ኹኔታ፡ለመቈጣጠሪያ፡የሚውል፡መሳተፊያ።

control panel

panneau de configuration

መረብ

(ግ.፥ረበ)

መረብ-ገጾች፡በጅምላቸው።

web

toile

መረብ-ገጽ

  

እለቄጥሯዊ፡የመርበብት፡(ኢንተርኔት)፡ገጽ።

web-page

page-toile

መርበቢያ

  

የመረብ፡ገጽ፡አድራሻ፡ወይም፡መገኛ።

web-site

site-toile

መርበብት

  

የመረብ-ገጾች፡አውታር፥'ኢንተርኔት'።

Internet

Internet

መሰ፟ሚያ

(ግ.፥ሰምዐ)

ማንኛውም፡ድምፅ፡የሚደመጥበት፡ሥርዐት።

audio system

système audio

መሳ፟ሊያ

(ዐማ.፥አሰላ)

ሰውና፡ማስሊያ፡የሚሳተፉበት፥ ማስሊያም፡የሚ፟መ፟ራበት፡የስሌት፡ረቂቅ፡መሣሪያ።

software

logiciel

መሳ፟ተፊያ

(ግ.፥ሳተፈ)

አስሊን፣ማስሊያንና፡መሳ፟ሊያን፡የሚያገናኝ፣የሚያሳትፍ፡ሕዋስ።

interface

interface

መታ፟ያ

(ግ.፥ርእየ)

ማንኛውም፡ርእየት፡ወይ፡ሑሰት፥ወይም፡መልክ፡የሚታይበት፡ሥርዐት።

video system

système vidéo

መትር

(ግ.፥መተረ)

የልክ፡ስም፥100፡ምእትያ-መትር።

meter

mètre

ማዳ፟መጫ

(ግ.፥ደምፀ)

ማንኛውም፡ድምፅ፡የሚደመጥበት፡ሥርዐት።

audio system

système audio

ማኅደር

(ግ.፥ኀደረ)

የሰነዶች፡ማኖሪያ።

folder

dossier

ማኼጃ

(ግ.፥ኬደ)

ማስሊያ፡ማንኛውንም፡እለቄጥሯዊ፡ልቅም፡የሚያነብበት፣የሚመዘግብበት፣የሚሻበት፣የሚደልዝበት፡ሕዋስ።

drive

lecteur

ማምሰያ

(ግ.፥መሰለ)

የታተመ፡ምልክትን፡ባምሳያው፡ነምሮ፡የሚልክ፡የሚያሰተላልፍ፡የስልክ፡መሣሪያ።

fax

facsimilé, télécopie

ማሰናጃ

(ዐማ.፥ሰነደ)

የቅምር፡መጠንቀቂያና፡ማዛረፊያ።

compiler

compilateur

ማሳያ፟

(ግ.፥ርእየ)

ጽሑፍም፡ኾነ፡ቢጋር፥ማንኛውንም፡ምልክት፡የሚያሳይ፡የማስሊያ፡ሕዋስ።

screen

écran

ማስሊያ

(ዐማ.፥አሰላ)

የስሌት፡መሣሪያ።

computer

ordinateur

ምእላድ

(ግ.፥አለደ)

የልቅም፡ወይም፡የአላድ፡ክምችት።

database

base de données

ምእማር

(ግ.፥አመረ)

ማመልከቻ፡ቦታ፡ወይም፡መሣሪያ።

Index

Index

ምግባር

(ግ.፥ገብረ)

የማስሊያን፡አሠራርና፡አካኼድ፡የሚወስን፡አጠቃላይ፡መግበር፡ወይም፡መሳ፟ሊያ፤የማስሊያ፡አሠራር፡ወይም፡ትግብርት።

operating system

système d'exploitation

ምሕዋር

(ግ.፥ሖረ)

እለቄጥሯዊ፡ምልክትን፡ማሰራጫ፡የማስሊያ፡ሕዋስ።

circuit

circuit

ምልክት

(ግ.፥ለአከ)

ትእምርት።

sign

signe

ምጽሓፍ

(ግ.፥ጸሐፈ)

ጽሑፍን፡ጽፎ፡ማሰናጃ፡መግበር።

word processor

traitement de texte

ምርኣይ

(ግ.፥ርእየ)

ጽሑፍንም፡ኾነ፡ቢጋርን፥ማንኛውንም፡ምልክት፡የሚያሳይ፡የማስሊያ፡ሕዋስ።

screen

écran

ነቀላ

(ግ.፥ነቀለ)

የተተከለን፡መሳ፟ሊያ፡ከተተከለበት፡ማስሊያ፡መንቀል።

un-installation

désinstallation

ኑኀ-ግንኙነት

(ግ.፥ነዊ፟ኅ፥ኑኅ)

እለቄጥሯዊ፡የሩቅ-ለሩቅ፡ግንኙነት።

telecommunication

télécommunication

ንምራ

(ግ.፥ነመረ)

አኃዝ፥የተነመረ፥የተቈጠረ።

number, digit

numéro, chiffre

ንምራዊ

  

አኃዛዊ፥የተነመረ።

digital

numérique

ሥን

(ግ.፥ሠነየ)

የሥራ፡መልካምነት፥ውበት።

art

art

ዐሥራስድትያ

  

ባላ16፡ቤት፡የቍጥር፡ሥርዐት፡(1፥2፥3፥4፥5፥6፥7፥8፥9፥A፥B፥C፥D፥E፥F)።

hexadecimal

hexadécimal

ቃል፡ማሳኪያ

(ዐማ.፥አሳካ)

ቃላትን፡በጽሑፍ፡መልክ፡የሚያሳኩበት፥የሚያሳሉበትና፡የሚያሰናዱበት፡መግበር።

word processor

traitement de texte

ቅመራ

(ግ.፥ቀመረ)

የመቀመር፡ሥራ።

Programming

programmation

ቅምር

  áŒ.፥ቀመረ)

  á‹¨á‰°áˆ°áŠ“ዳ፡የግብር፡መመ፟ሪያ፡ቀመር።

program

programme

ቅጽ

(ግ.፥ቀጽዐ)

የተቀጻ፥መልክና፡ልክ፡ያለው፤

የልቅ፟ም፡መቀበያ፡ሰንጠረዥ።

form

fiche

formulaire

ቅርጸት

(ግ.፥ቀረጸ)

የእያንዳንዱ፡ኅርመት፡ወይም፡ፊደል፡ቅርጽ፡የተቀመረበትና፡የሚመለከትበት፡እለቄጥሯዊ፡ሰነድ።

font

police de caractères

ቈሰቈስ

(ግ.፥ኰስኰሰ)

ማነኛውም፡ረቂቅ፡ወይም፡ግዙፍ፡መግበር።

device

outil

ሰደረ

(ግ.፥ሰደረ)

ልቅ፟ምን፡በፊደል፡ተራ፡ደረደረ።

To sort

trier

ሰነድ

(ዐማ.፥ሰነደ)

ማንኛውም፡እለቄጥሯዊ፡መዝገብ።

file

fichier

ስደራ

(ግ.፥ሰደረ)

ልቅ፟ምን፡በፊደል፡ተራ፡መሰደር፥መደርደር።

sorting

tri

ስሌተኛ

  

 â€¢á‹¨áˆµáˆŒá‰µá¡áˆ°á‹á¤áŠ áˆµáˆŠá¢


 â€¢á‹¨áˆ›áˆµáˆŠá‹«á¡á‰°áŒ á‰ƒáˆšá¡áˆ›áŠ•áŠ›á‹áˆá¡áˆ°á‹á¢

ʉۢcomputer professional

ʉۢcomputer user

ʉۢinformaticien


ʉۢutilisateur d'ordinateur

ስሌት/ስሌትኛ

(ዐማ.፥አሰላ፥አሰላሰለ)

 â€¢á‹¨áˆ›áˆµáˆ‹á‰µá¥á‹¨áˆ˜áˆ³áˆ‹á‰µá¡áˆ¥áˆ«á¢

 â€¢á‹¨áˆ›áˆµáˆ‹á‰µáŠ“፡የመሳላት፡ጥበብና፡ምርምር፥ስሌትኛ፡ወይም፡ስሌትያ። â€¢áŠ áˆ°áˆ‹áˆá¥áŠ áˆ°áˆ‹áˆ°áˆá¢

ʉۢinformatics

ʉۢcomputer science

ʉۢcomputing

ʉۢcomputation

ʉۢmethodology

ʉۢinformatique
ʉۢcomputation

 â€¢méthodologie

ስልት

  

 â€¢á‹¨áˆµáˆŒá‰µá¡áŠ áŠ«áŠ¼á‹µá¢

 â€¢á‹¨áˆµáˆŒá‰µá¡á‹˜á‹´á¢

ʉۢmethod

ʉۢalgorithm

 â€¢méthode

ʉۢalgorithme

ስምንትዮ

(ግ.፥ሰመነ)

ስምንትነት፡ያለው፡ውስጠ፡ብዙ፤

byte

octet

ስምንትዮ፡ንምራ

  

ባለስምንት፡ኹለትዮ፡ንምራ።

8-bit, byte

octet

ሺ-

  

የሺ፡ቤት

kilo-

kilo-

ሺ-ስምንትዮ፡ንምራ

  

1024፡ባለ8፡ኹለትዮ፡ንምራ።

kilo-byte

kilo-octet

ተጠቋሚ

(ዐማ.፥ጠቈመ)

በመጠቈሚያ፡የሚመለከት፥የሚነቃ፥የሚጠቈም፡እንደ፡ዝራር፡ያለ።

button

bouton

ተከላ

(ግ.፥ተከለ)

መሳ፟ሊያን፡ወይም፡ማነኛውንም፡መግበር፡እማስሊያው፡ምግባር፡ውስጥ፡መትከል።

installation

installation

ተራ

(ዐማ.፥ተረረ)

 â€¢á‹¨áˆá‰…፟ም፡ድርድር።

 â€¢á‹¨áŒ¥á‰ á‰ƒá¡á‰°áˆ«á¢

ʉۢlist

ʉۢqueue

ʉۢliste

ʉۢqueue

ትግብርት

(ግ.፥ገብረ)

 â€¢á‹¨áˆ¥áˆ«á¡áˆµáˆá‰µá¢


 â€¢á‹¨áˆµáˆŒá‰µá¡á‰…መራ።

ʉۢprogram

ʉۢprogramming

ʉۢcoding

ʉۢprogramme

ʉۢprogrammation

ʉۢcodage

ትርጕም

(ግ.፥ረገመ)

 â€¢á‰ƒáˆáŠ•á¡á‹ˆá‹°á¡áˆŒáˆ‹á¡á‰ƒáˆá¡áŠ¨áŠáˆáˆµáŒ¢áˆ©á¡á‹¨áˆšáˆ˜áˆáˆµá¢

 â€¢á‹¨áŠáŒˆáˆ­áŠ•á¡áˆáŠ•áŠá‰µá¡á‹¨áˆšáŒˆáˆáŒ½á¢

ʉۢtranslation


ʉۢsemantics

ʉۢtraduction


 â€¢sémantique

 

1ማሳጠሪያዎች፤እ.=እንግሊዝኛ፥ግ.=ግእዝ፥ዐማ.=ዐማርኛ፥ዐ.=ዐረብኛ፥ዕ.=ዕብራይስጥ፥ጽ.=ጽርእ፡(ግሪክኛ)፥ፈ.=ፈረንሳይኛ

© ወሌ፡ነጋ፥1992-2002፡ዓ.ም.።Welé Negga,2000-2010 A.D.